Ana Sayfa
Yönetmelikler
Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas Ve Usulleri

(27/05/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

         Amaç ve Kapsam

        Madde 1 – Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim kurumlarında yaz okullarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleriyle anılan programlarda uygulanacak diğer hususları belirlemektir.

         Hukuki Dayanak

        Madde 2 – Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            Madde 3 – Bu Esas ve Usullerde geçen;

            Yükseköğretim Kurumu: Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

            Yaz Okulu : Yükseköğretim kurumlarında güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatili döneminde açılan eğitim-öğretim programını İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülecek Yaz Okulu Programlarında

Uygulanacak Esas ve Usuller

            Esas ve Usuller

            Madde 4 – Yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek yaz okullarında   uygulanacak esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

        a) Yükseköğretim kurumlarında yaz okulu açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunludur.

            b) Yükseköğretim kurumlarının açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden, toplam ikiyüzseksen ders saatine karşılık olmak ve 2547 salılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca fakülte ve programlar itibarıyla tespit edilen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere bu Esas ve Usullere göre her yıl Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.

           c) İkinci öğretime kayıtlı olup, yaz okuluna katılacak öğrencilerden alınacak yaz okulu azami ders saati ücreti, aynı fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu azami ders saati ücretinin iki katını geçemez.

            d) Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında (yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) normal örgün öğretime kayıtlı olan öğrencilerden fakülte ve program adına göre belirlenen azami ders saati ücretinin en fazla iki katına kadar ders saati ücreti alınır. Aynı yükseköğretim kurumlarında, ikinci öğretime kayıtlı olan öğrencilerden alınacak ders saati ücreti ise normal örgün öğretime kayıtlı öğrenciler için yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilecek ders saati ücretinin iki katını geçemez.

            e) Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı olduğu fakülte ve program adına göre belirlenen ders saati ücretinin üç katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında altı katı) ders saati ücreti TL. olarak alınabilir.

            İkinci öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden ise kayıtlı olduğu fakülte ve program için bu Esas ve Usuller ekli Cetvelde belirtilen ders saati ücretinin altı katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında on iki katı) ders saati ücreti TL. olarak alınabilir.

            f) Yükseköğretim kurumları yönetim kurulu; Yükseköğretim Kurulunca fakülte ve program adına göre belirlenen ders saati başına ücretten daha az ücret alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin hiç alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.

            g) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile normal örgün öğretimde ve ikinci öğretimde lisansüstü öğretim yapan araştırma görevlilerinden yaz okulu öğretim ücreti alınmaz.

            h) Yaz okulu öğretim ücretini tespitinde, normal süresi içinde mezun olamayan öğrenciler veya lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrencilerden öğrenci katkı payı miktarlarının zamlı olarak alınabileceğine ilişkin mevzuat hükümleri dikkate alınmaz.

            ı) Yaz okulu öğretim ücretleri, öğrenciler tarafından peşin olarak yükseköğretim kurumları adına kamu bankalarından birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili Yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının hesabına yatırılır ve Maliye Bakanlığınca bu ödeneklerin kullanılmasına ilişkin olarak belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kullanılır.

            i) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılan yukarıda belirtilen tutarların;

                       1- En fazla % 70’i yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir.

                          2-  Kalan kısmı, yükseköğretim kurumlarının başta elektrik, su, yakacak giderleri olmak üzere mal ve hizmet alımlarında kullanılır. Söz konusu ödeneğin harcanmayan kısmı, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine ödenek kaydedilir.

            j)  Öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti olarak ödenebilecek miktarın toplamı, kaydolunan ödeneğin % 70’ini geçemeyeceğinden öğretim elemanlarına, kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.

        k) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükmü dikkate alınarak yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına ödenecek ders ve sınav ücretleri; öğretim elemanlarının unvanı, verdikleri dersin kredisi, saati ve yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısı gibi hususlar dikkate alınarak yükseköğretim kurumları yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak, öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücreti; anılan maddenin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav ücreti de aynı maddede öngörülen sınav ücretinin üç katını geçemez. Bu hesaplamada söz konusu maddenin son fıkrasındaki müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00’den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretinin % 60 zamlı ödenmesine ilişkin hüküm dikkate alınmaz.

            l)  Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanları için haftalık zorunlu ders yükü aranmaz.

            m) Öğretim elemanlarının unvanları itibarıyla haftada verebilecekleri ücretli azami ders saati; 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde öngörülen haftalık zorunlu ders saati ile 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirlenen ödenebilecek ek ders saatinin toplamını (öğretim üyeleri için 30, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 32 saati) geçemez.

        n) Teorik derslerle çeşitli uygulama ve faaliyetlerin ne ölçüde ders saatinden sayılacağı hususunda, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesine istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

       o) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dışındaki öğretim elemanları (öğretim yardımcıları sınıfında bulunanlar), yaz okullarında ders vermek üzere görevlendirilemez ve bunlara ders ücreti ödenemez.

            ö) Yükseköğretim kurumlarınca öğrencilerden para tahsil etmeksizin yaz okulu açılması halinde, 2547 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesi hükümleri ile söz konusu maddeye dayanılarak hazırlanan bu Esas ve Usullerde belirtilen hükümler uygulanmaz. Bu durumda, öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde, normal örgün öğretim-ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın ve mecburi ders yükü aranmaksızın aynı maddenin son fıkrasına göre % 60 zamlı olarak ek ders ücreti ve anılan maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlar dikkate alınmak suretiyle sınav ücreti ödenir. 

            p) Yaz okullarına ilişkin yukarıda belirtilmeyen diğer hususlarda 2547 ve 2914 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.                     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

            Yetki

            Madde 5 – Bu Esas ve Usullerin uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

            Yürürlük

         Madde 6 – Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Esas ve Usuller, 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

            Yürütme

            Madde 7 – Bu Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.